You are here

Parashat ha-Shavua

Parashat Chayei Sarah

 Saturday 3 November 2018                                                                                 25 Cheshvan 5779

 

Parashat Chayei Sarah

Parashat Vayera

Saturday 27th October 2018                       18 Cheshvan 5779

Parashat Lech L’chah

Saturday 20 October 2018             11 Cheshvan 5779

Parashat Lech L’chah
Bereshit / Genesis 12:1-17:27, Isaiah 40:27-41:16

Being a Man of Faith

Parashat No’ach

Saturday 13th October 2018                                  4th Cheshvan 5779

Parashat No’ach
Genesis 6:9-11:32 ; Isaiah 54:1-55:5; Matthew 3-4

Parashat Bereishit

Saturday 6 October 2018               27th Tishrei 5779

Parashat Bereishit
B’reisheet 1:1 – 6:8; Isaiah 42:5 – 43:10; Rev 19:6-16; 21:1-7 (John 1)           Herschel

Shabbat Chol Hamoed – Sukkoth

Saturday 29 September 2018              20th Tishrei 5779
Shabbat Chol Hamoed – Sukkoth
Exodus 33:12-34:26; Ezek 38:18 – 39:16; Rev 19: 1 - 16

Parashat Ha’azinu

Saturday 22 September 2018                  13 Tishrei 5779

Parashat Ha’azinu
Deut 32:1-52; 2 Samuel 22:1-51; Replaced by: Hosea 14:2-10; Micah 7:18-20; Joel 2:15-17; Acts 24–26

Dr. Vered Hillel, Netanya, Israel

Parashat Vayeilech Shabbat Shuvah

Saturday 22 September 2018               13th Tishrei 5779

Parashat Vayeilech           Shabbat Shuvah
Deut 31:1-31:30; Hosea 14:2-10; Micah 7:18-20; Joel 2:15-27; Matt 21:9-17

Parashat Nitzavim

7 September 2018              21 Elul 5778

Parashat Nitzavim 
Deuteronomy 29:9-30:20; Isaiah 61:10-63:9; John 12:41-50

The Secret Things

Pages

Subscribe to Parashat ha-Shavua